بایگانی نوشته‌های مرزانا کيلار

مرزانا کيلار از بهترين شاعران زن جوان لهستان است، متولد ۱۹۶۳ . شعرش تا به امروز به بيش از شانزده زبان ترجمه شده‌است. از او سه کتاب شعر به چاپ رسيده‌است. منتقدان او را سافوی لهستان می‌خوانند. مرزانا اينک مدرس فلسفه‌است. می نويسد: وقتی به شعر می‌انديشم، گويی چهره به چهره‌ی هرچه نام نمی‌پذيرد، ايستاده‌ام. شاعری تلاشی است تا خود را سرانجام در خانواده‌ای در آورم از همه‌ آن‌چيزها که زخم‌ام می‌زنند. می‌کوشم تا در اين ميانه، نامی برای خويش بيابم.