بایگانی نوشته‌های مانوئل گوژمائو

شاعر، مقاله نویس و مدرس دانشگاه، متولد 1945 در اِوورا در پرتغال.