بایگانی نوشته‌های فردریش هولدرلین، فرشته وزیری نسب