بایگانی نوشته‌های اورهان ولی

اورهان ولی در استانبول به دنیا آمد. در دانشگاه استانبول در رشته فلسفه به تحصیل پرداخت. به مشاغل مختلفی روی آورد. کتابهای شعر او عبارتند از: غریب( به همراه اوکتای ریفات، ملیح جودت آندای 1914) يادهاي ماندگار( 1945) داستان وار(1946) تازه(1947) مخالف(1949) کلیات دیوان(1982) یحیی کمال بایاتی زبان شعر کهن را فرو ریخت. او نشان داد که زبان حلقه اتصال شعر است. ناظم حکمت وزن شعر را فروریخت. نشان داد که شعر بدون وزن هم می توان سرود، به آهنگ بدون وزن نیز می توان رسید، وزن عنصری نیست که نتوان در شعر و آهنگ از آن صرفنظر نمود. بلکه بر عکس نشان داد که وزن یک حلقه اتصال کند کننده است.، اورهان ولی جلوتر رفته و نشان داد همانگونه که شعر زبان و و وزن خاصی ندارد، موضوع خاصی را نیز شامل نمی شود. : نورالله آیتاچ